ALAM, A.; NURHASANAH, E.; HURI, D. REKOMENDASI BAHAN AJAR SMA, KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA DALAM NOVEL LAKUNA KARYA KHRISNA PABICHARA. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, v. 10, n. 3, p. 80-86, 8 fev. 2024.